REGULAMENT  DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI AUSEU

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 Regulamentul de organizare șiu funcționare (ROF) detaliază modul de organizare al autorității publice a Comunei Auseu, definește misiunea și scopul acesteia, stabilește regulile de funcționare, politicile și procedurile autorității publice, normele de conduită, atribuțiile, autoritatea și responsabilitatea personalului, drepturile și obligațiile acestuia.

 

Art.2 Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate  cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.3 În cadrul autorității publice, regulamentul de organizare și funcționare ajută la îndeplinirea următoarelor funcții:

 • Funcția de instrument de amnagament -ROF este un mijloc prin care toți angajații dobândesc o imagine comună asupra organizării autorității publice, iar obiectivele acesteia devin mult mai clare;
 • Funcția de legitimare a puterii și obligațiilor- ce revin fiecărui membru al organizației- fiecare persoană știe cu precizie unde îi este locul, ce atribuții are, care îi este limita de decizie, care sunt relațiile de cooperare și de subordonare;
 • Funcția de integrare socială a personalului- ROF conține reguli și norme scrise care reglează activitatea întregului personal, care lucrează la realizarea unor obiective comune.

 

Art. 4 Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru funcționarii publici, indiferent de funcția pe care o dețin și pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă din aparatul de specialitate al primarului Comunei Auseu.

 

Art. 5 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu prevedrile Regulamentului de Ordine Interioară, cu procedurile operaționale, procedurile de lucru și de sistem întocmite și aprobate, care se actualizează permanent prin revizii sau ediții noi, funcție de schimbările legislative, organizatorice sau de personal, care impun acestea.

 

Art.6 Aparatul de specialitate al primarului, este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

-Constitutia Romaniei;

-Legea nr.215/2001–privind  administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.188/1999 – privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu    modificările  şi completările ulterioareulterioare;

-Legea nr.161/2003– privind  unele  măsuri  pentru  asigurarea  transparenţei  în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.53/2003 -Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicată;

-Legea nr.477/2004 Codul de conduita al personalului contractual din institutii publice;

Art.7. Comuna Ciugud este persoană juridică de drept public. Are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.

 

Art.8. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în Comuna Auseu sunt: Consiliul Local- autoritate deliberativă şi Primarul- autoritate executivă.

 

Art.9. (1) Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice, în condiţiile legii.

 

Art.10. Primarul, viceprimarul, secretarul comunei şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria comunei Auseu, care duce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

 

Art.11. Aparatul de specialitate al primarului este structura organizatorică stabilită prin organigrama şi statul de funcţii, aprobate conform legii, care duce la îndeplinire sarcinile şi atribuţiile administraţiei publice locale rezultate din legi, ordonanţe, hotărâri ale guvernului, ordine ale conducătorilor administraţiei publice  centrale, hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale primarului.

 

Art.12. Primarul  îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, conduce aparatul de apecialitate şi răspunde de buna organizare şi funcţionare a acestuia. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, primarul emite dispoziţii. Aceastea devin executorii după ce au fost aduse la cunoştinţa publică sau comunicate persoanelor interesate. Primarul reprezintă comuna  în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie. Primarul este ordonatorul principal de credite.

Art.13. Viceprimarul este subordonatul primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia. Primarul îi poate delega atribuţiile sale, prin dispoziţie. Viceprimarul coordonează direct activitatea unor compartimente, conform organigramei.

 

Art.14. Secretarul comunei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local;
 2. b) participă la şedinţele consiliului local;
 3. c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 4. d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărărilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
 5. e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor cu caracter public, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 6. f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
 7. g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 8. h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau de primar.

 

Art.15.  (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, compartimentele de specialitate colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate la nivel judeţean.

(2) În problemele de specialitate, compartimentele funcţionale din componenţa aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoarte de specialitate, propuneri de proiecte de hotărâri şi dispoziţii pe care le prezintă primarului, viceprimarului sau secretarului care le coordonează activitatea, în vederea avizării şi propunerii spre aprobare Consiliului Local sau primarului, cu viza din punct de vedere legal a secretarului, respectiv a personalului cu atribuţii în domeniul juridic.

(3) Compartimentele funcţionale răspund în faţa primarului de aplicarea prevederilor hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor primarului. Documentele care sunt solicitate de consilieri în vederea informării, vor fi puse la dispoziţia acestora conform legii. Pentru alte organisme sau persoane fizice interesate în consultarea unor documente, aceasta devine posibilă numai cu aprobarea prealabilă a primarului, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a dispoziţiei primarului emisă în acest sens.

 

Art.16. Actele care se eliberează vor fi semnate, de regulă, de către primar sau de viceprimar în limita delegării atribuţiilor stabilite de către primar, secretar și de către funcționarul public sau personalul contractual care a întocmit documentul, cu menționarea expresă a funcției și a numelui acestuia.

 

Art.17. Programul de lucru al personalului din cadrul Aparatului de specialitate al primarului este stabilit prin Regulamentul Intern aprobat prin dispoziţia primarului. Primarul comunei AUSEU va putea stabili pentru personalul din subordine şi alte sarcini decât cele prevăzute în prezentul regulament, conform legislației in vigoare.

Art.18. (1) Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului îşi desfăşoară activitatea potrivit dispoziţiilor legale prevăzute pentru funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz şi are următoarele responsabilităţi generale:

– răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter cofidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

– răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură instituţiei;

– răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin conform legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportare a modului de realizare;

– răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor stipulate în documentele întocmite;

–  răspunde de exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului.

(2) Pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, personalul aparatului propriu răspunde, după caz, disciplinar, material, administrativ, civil, sau penal.

 

 

CAPITOLUL II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI DE SPECIALITATE  AL  PRIMARULUI

 

Art.19. Aparatulul de specialitate al primarului comunei Auseu este organizat  in  compartimente de specialitate constituite din minim un post de executie.

 

Art.20. Structura organizatorică  a  aparatului de specialitate al primarului este: 

         

 • Secretar al Comunei Auseu
 • Administrator public
 • Consilier al Primarului Comunei Auseu
 • Compartimentul Cadastru
 • Compartimentul Asistență socială
 • Compartimentul Registrul agricol stare civilă
 • Compartimentul juridic
 • Compartiment relații publice și arhivă
 • Compartimentul financiar-contabil
 • Compartimentul achiziții publice
 • Compartimentul bibliotecă
 • Compartimentul situații de urgență
 • Compartiment administrarea domeniului public și privat
 • Urbanism, amenajarea teritoriului
 • Poliție locală
 • Implementare proiecte FEN

 

În subordinea secretarului sunt:

 • Compartimentul asistenţă socială;

–    Compartimentul registru agricol, stare civilă.

 

În subordinea viceprimarului sunt:

 • Compartimentul Achiziții publice
 • Compartimentul Bibliotecă
 • Compartiment Situații de urgență

Art.21. Personalul din aparatul  de specialitate al  Primarului comunei Ciugud este alcătuit din funcţionari publici numiţi în funcţii publice prin dispoziţia primarului comunei Ciugud şi din personalul angajat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii.

 

Art.22. În conformitate cu prevederile art.61, alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, organigrama şi numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ciugud, are în prezent următoarea componenţă:

 

Total posturi: 30, din care:

 

 1. Funcţii de demnitate publică 2 posturi din care:

– 1 post primar

– 1 post viceprimar

 

 1. Funcţii publice total-13, din care

– de conducere -1 post- secretar comună

– de execuţie    -12 posturi din care:

 

1 post în cadrul Compartimentului Asistență socială

1 post în cadrul Compartimentului Registru agricol, stare civilă

1 post în cadrul Compartimentului Juridic

1 post în cadrul Relații publice și arhivă

1 post în cadrul Compartimentului Achiziții publice

3 posturi în cadrul Compartimentului Financiar contabil

1 post în cadrul Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului

3 posturi în cadrul Poliției locale

 

 

 1. Personal cu contract individual de muncă- 15 posturi:

 

– de conducere – 1 post administrator public

– de execuţie    – 14 posturi, din care :

 

1 post în cadrul Compartimentului Cadastru

5 posturi în cadrul Compartimentului Implementare proiecte FEN

1 post în cadrul Compartimentului Relații publice și arhivă

2 posturi în cadrul Compartimentului Financiar contabil

1 post în cadrul Compartimentului Bibliotecă

1 post în cadrul Compartimentului Situații de urgență

1 post în cadrul Compartimentului Administrarea domeniului public și privat

1 post Consilierul Primarului Comunei Auseu